สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการS.E.I Freshy Night ประจำปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 12 ก.ย. 2566 ณ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก

วันอังคารที่ 12 ก.ย. 2566 สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก จัดโครงการS.E.I Freshy Night ประจำปีการศึกษา 2566
โดยผศ.ดร.ระวิน สืบค้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติราชการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธี โดยโครงการดังกล่าวเป็นการเปิดรับสมัครจากนักศึกษาชั้นปีที่1 สังกัดสำนักวิชาฯ ที่สนใจเข้าร่วมประกวด
เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาได้กล้าแสดงออก แสดงไหวพริบ แสดงทัศนคติของตนเอง และให้นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบัน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
รู้จักปรับตัวและสร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะ และหาตัวแทนผู้ชนะเข้าประกวดโครงการ Freshy Night ในระดับมหาวิทยาลัยฯ
จัดขึ้น ณ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก