สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการS.E.I Games ประจำปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 12 ก.ย. 2566 ณ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก

วันอังคารที่ 12 ก.ย. 2566 สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก จัดโครงการS.E.I Games ประจำปีการศึกษา 2566
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธี
โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสี เป็นการส่งตัวแทนนักกีฬาลงแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆ
วัตถุประสงค์เพื่อคัดตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ และส่งเสริมสุขภาพ ความรักสามัคคีมี น้ำใจเป็นนักกีฬา ของนักศึกษา สำนักวิชาฯ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยต่อไป จัดขึ้น ณ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก