สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการพัฒนาบุคลากร

วันที่ 27 - 29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพลายไพร์ม ระยอง จังหวัดระยอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล และได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมี ผศ.คมกฤช กิตติพร เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสำนักวิชาฯ และรับฟังการบรรยายพิเศษ เดินหน้าปฏิรูปผลิตวิศวกรไทย โดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งได้มีการปฏิบัติการกลุ่มจัดทำหลักสูตร รูปแบบ Module โดยมี อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อเตรียมดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารเครดิต (Credit Bank)