สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการไหว้ครูสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก จัดโครงการไหว้ครูสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤต กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธี และกล่าวให้โอวาทเเก่นักศึกษา โดยคณาจารย์สำนักวิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมและให้พรแก่นักศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูต่ออาจารย์ และตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีที่ดีงาม ได้สืบสานประเพณีการไหว้ครู ให้อยู่คู่กับสังคมไทย ณ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก
พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ขุนลอกทางระบายน้ำ ฯลฯ บริเวณโดยรอบอาคารของสำนักวิชฯ และ วัดสันติภักดิ์