สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับนานาชาติครั้งที่ 16 และระดับชาติ ครั้งที่ 24 TSAE 2023 ณ โรงแรมโอควูด โฮเทล แอนด เรสซิเดนท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับนานาชาติครั้งที่ 16 และระดับชาติ ครั้งที่ 24 TSAE 2023 ณ โรงแรมโอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่24 และนานาชาติ ครั้งที่ 16 ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย โดยดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มทร.ตะวันออก กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และคุณดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดพิธีTSAE2023 ซึ่งภายในงานมีผู้บรรยายนำเสนอบทความวิจัยแบบ International Presentation จำนวน 27 ผลงาน ผู้บรรยายนำเสนอบทความวิจัยแบบ National Presentation จำนวน 50 ผลงาน ผลงานวิจัยในภาคโปสเตอร์ 4 ผลงาน งานดังกล่าวดำเนินการเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง
ยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากลแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิศวกรรมเกษตร
ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม ในรูปแบบการจัดประชุม
วิชาการ เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยาย (oral presentation) ในระดับชาติและนานาชาติ การนำเสนอ
ผลงานวิจัยในภาคโปสเตอร์ (poster presentation) ในระดับชาติและนานาชาติ และการบรรยายพิศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ งานดังกล่าวดำเนินการวันที่ 26-27 ก.ค. 66 ณ โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา จ.ชลบุรี