สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตยานยนต์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสภาวิศวกร วิทยากรบรรยายหัวข้อการพัฒนาหลักสูตรในวิถีใหม่สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตยานยนต์

ทั้งนี้ ได้มีคณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรและเตรียมความพร้อมสู่การรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร