สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม คุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ) ได้คะแนน 4.61 "ผลการประเมินระดับดีมาก" คุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) ได้คะแนน 3.56 ▶️ระดับคุณภาพดี

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
คุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ) ได้คะแนน 4.61 "ผลการประเมินระดับดีมาก"
คุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) ได้คะแนน 3.56
▶️ระดับคุณภาพดี
ผลการประเมินของแต่ละหลักสูตร
-หลักสูตร วศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ได้คะแนน 4.09
▶️ระดับคุณภาพดีมาก
-หลักสูตร วศ.บ.สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ได้คะแนน 3.73
▶️ระดับคุณภาพดี
-หลักสูตร วศ.บ.สาขาวิศวกรรมเกษตร ได้คะแนน 3.96
▶️ระดับคุณภาพดี
-หลักสูตร วศ.บ.สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ได้คะแนน 2.47 ▶️ระดับคุณภาพปานกลาง