สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

นายมินท์ธาดา ขันอินทร์ เข้ารับโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

นที่ 27-28 มีนาคม 2566 นายมินท์ธาดา ขันอินทร์ นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดยโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ(เดิม) รับสนอง พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2506 ถึงปัจจุบัน ดำเนินงานโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี