สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรและนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ให้บริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้น แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบางแสน

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรและนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ให้บริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้น แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ผู้อบรมรวมทั้งสิ้น 14 คน
ระยะเวลา 14 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพนักศึกษาด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมไปปรับใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายและฝึกปฏิบัติ
-หลักสูตรหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดย อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ