สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรและนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ให้บริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้น แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแหลมฉบัง

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรและนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ให้บริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้น แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแหลมฉบัง ผู้อบรมรวมทั้งสิ้น 14 คน
ระยะเวลา 14 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพนักศึกษาด้านระบบโรงงานอัตโนมัติ รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านระบบโรงงานอัตโนมัติไปปรับใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายและฝึกปฏิบัติ
-หลักสูตรระบบโรงงานอัตโนมัติ โดย อาจารย์ทัศพันธุ์ สวรรณทัต