สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

กิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาทักษะความพร้อมด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา(ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปี การศึกษา 2565 วันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมตะวันฉาย อาคารอเนกประสงค์และกิจการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา)

วันที่ 18 มีนาคม 2566 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาทักษะความพร้อมด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา(ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปี การศึกษา 2565
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ให้การบรรยายในหัวข้อ
-การเตรียมความพร้อมบัณฑิต "การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน ทำอย่างไรให้เขาต้องการคุณ"
โดยคุณชำนาญ หีบพร และคุณคมภาคิน แก้วกันหา
-การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาณ์งาน
"การแต่งกาย บุคลิกภาพ และการสัมภาษณ์งานเป็น
ภาษาอังกฤษ ต้องเตรียมตัวอย่างไร"
โดย คุณธันย์ชนก จิตใส
การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมตะวันฉาย อาคารอเนกประสงค์และกิจการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก