สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์


รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร  : -
ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering and Logistics 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาตาม 1, 2 หรือ 3  และผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกำหนด
1. ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
2. ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
3. คุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร

โลจิสติกส์ กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

โลจิสติกส์ มีศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ศาสตร์ด้วยกัน ได้แก่
1. ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยในส่วนของวิศวกรรมศาสตร์ มีสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องคือ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) และสาขาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) โดยในสาขาวิชาเหล่านี้จะเรียนรู้ถึงวิธีการเคลื่อนที่ย้ายสินค้าเป็นหลัก เพื่อให้การขนส่งสินค้านั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิง หรือเวลาในการขนส่งให้น้อยที่สุด
2. ด้านบริหารธุรกิจ สำหรับสาขาด้านบริหารธุรกิจจะเน้นมองในเรื่องของการขนส่งระหว่างประเทศ โดยจะพิจารณาจากภาษี กฎหมาย ค่าระวาง นโยบาย หรือยุทธศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศและเรื่องการค้าระหว่างประเทศ เพื่อนำมาประกอบการวางแผนขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ
3. ด้านการจัดการสารสนเทศ ส่วนในด้านการจัดการสารสนเทศ จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ software และ hardware ที่นำมาควบรวมกันเป็น solution หรือ บริการ ที่จะช่วยทำให้การดำเนินการทางโลจิสติกส์มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ใช้เวลาในการดำเนินงานให้น้อยมากที่สุด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. สามารถทำงานในบริษัทที่ต้องการ สามารถเลือกได้หลากหลายสายงานที่ต้องการทำ  เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง ฯลฯ
2.นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3.นักวางแผน วัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า
4.นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
5.ทำธุรกิจส่วนตัว เช่น นำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ ฯลฯ
6.ทำงานสายวิชาการ เช่น นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฯลฯ
7.รับราชการ เช่น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

Bachelor of Engineering (Industrial Engineering and Logistics )

Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering and Logistics