สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

วิศวกรรมเกษตร


รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร     25481931107679
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Agricultural Engineering

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


สำเร็จการศึกษาตาม 1 หรือ 2 หรือ 3 และผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออกำหนด
1. การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า
2. การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม และสายเกษตรกรรม
3. การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม โดยการ เทียบโอนผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของอาจารย์ประจำหลักสูตร


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- วิศวกรภาคเอกชน ทำงานได้ทั้งด้านวิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรมเครื่องกล เช่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มบริษัทแปรรูปผลผลิตการเกษตร ผลิตเครื่องจักกลเกษตร ผลิตอาหารสัตว์ โรงสีข้าง ฯลฯ
-วิศวกรหรือนักวิจัย ในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ การไฟฟ้า และการปะปา
-ประกอบอาชีพอิสระ นำความรู้และเทคโนโลยีต่างๆไปใช้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมเกษตร

วิศวกรรมเกษตร

Bachelor of Engineering (Agricultural Engineering)

Agricultural Engineering