สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร     25581931100289
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Mechatronics and Robotics Engineering

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


สำเร็จการศึกษาตาม 1, 2 หรือ 3  และผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกำหนด
1. ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
2. ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
3. คุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. วิศวกรเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต
2. นักวิชาการ / ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
3. นักออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
4. นักวิเคราะห์โครงการ
5. ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
6. วิศวกรจัดซื้ออุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ
7. อาจารย์ ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

Mechatronics and Robotics Engineering