สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

เทคโนโลยีพลังงาน


รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส :  25501931110866
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Energy Technology

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขา อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง
3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน

เป็นหลักสูตรที่คึกษาเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การงัดการพลังงาน กฎหมายพลังงานและการนำพลังงานมาใช้ประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยจะศึกษาในเรื่องกระบวนการผลิตพลังงาน และการบริหารจัดการ การใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานและการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง อาคารพาณิชยกรรมและบ้านอยู่อาศัย หรือแม้แต่ในภาคเกษตรกรรม

แนวทางการประกอบอาชีพ

-นักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-วิศวกรพลังงานทางภาคอุตสาหกรรม
-อาจารย์ในสถาบันการศีกษาทางอาชีวศีกษา และสถาบันการศีกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-ประกอบอาชีพอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญ นักอนุรักษ์พลังงาน ที่ปรึกษาทาง ด้านพลังงาน)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

เทคโนโลยีพลังงาน

Master of Engineering ( Energy Technology )

Master of Engineering Program in Energy Technology