สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบความร่วมมือระหว่างกันในการถ่ายทอดความรู้จากสถานประกอบการสู่สถานศึกษาต่างๆ จากการทำMOU ระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม กับบริษัท โตโยต้า ออโต้ บอดี้ ประเทศไทย จำกัด และสถาบันไทย-เยอรมัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ตัวแทนผู้บริหารจากบริษัท โตโยต้า ออโต้ บอดี้ ประเทศไทย จำกัด และสถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมประชุมกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “การพัฒนาบุคลากรภายใต้อุตสาหกรรม 12 S-Curves ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ออโต้ บอดี้ ประเทศไทย จำกัด และ สถาบันไทย-เยอรมัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิน สืบค้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย์สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้จากสถานประกอบการสู่สถานศึกษา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยี ยานยนต์ การผลิต และการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้ตรงกับความต้องการของ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม