สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการไหว้ครูสืบสานวัฒนธรรมไทยประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 7 สิงหาคม 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม เป็นประธานในโครงการไหว้ครูสืบสานวัฒนธรรมไทยของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีใหว้ครู ณ. หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ภายในงานนักศึกษาได้จัดพานไหว้ครู มีการเชิญพานดอกไม้ขึ้นไหว้ครูและการกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระลึกถึงพระคุณของครูที่อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติรวมถึงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านความกตัญญูกตเวที ให้เป็นที่ยึดถือปฏิบัติสืบไป