สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรโรงเรือนอัจฉริยะ(Smart Greenhouses)รุ่นที่1 ศึกษาดูงานบริษัท เจียไต๋ จำกัด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.สาขาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำผู้อบรมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรโรงเรือนอัจฉริยะ(Smart Greenhouses)รุ่นที่1 เข้าศึกษาดูงานการทำเกษตรอัจฉริยะ และรับฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้“การทำ Smart Farm” เรียนรู้การให้ปุ๋ยพืช การทำโรงเรือนและการปลูกพืช ณ บริษัท เจียไต๋ จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี