สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2567

     วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ผศ.คมกฤช  กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรืและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า (กรรมการ), ผศ.สมศักดิ์ คำมา (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ), รศ.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ), นายเฉลิม จันทวงศ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ), อาจารย์ศิริชัย  สมแสน (กรรมการ), ดร.กมลวรรณ จิตจักร (กรรมการและเลขานุการ) และนางสาวเบญจมาศ สุวรณทัต (ผู้ช่วยเลขานุการ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อการเสนอและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ