สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การประชุมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

     วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ผศ.คมกฤช  กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม จัดประชุมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.กรรณพต แก้วสอน ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้รับนโยบายจากคณบดี และชี้แจงรายละเอียดการพัฒนาหลักสูตร เพื่อรักษามาตรฐานทางวิขาชีพ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระตับอุดมศึกษาแห่งชาติและสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิชาฯ และมหาวิทยาลัยฯ กับคณาจารย์ในสำนักวิชา ฯ (สายเครื่องกล) ที่กำลังจะจบการศึกษากลับมา และอยู่ระหว่างเตรียมตัวไปศึกษา