สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรม เป้าหมาย หลักสูตร CAD/CAM/CNC

    วันศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณะบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก มอบหมาย ว่าที่ร้อยเอกศุภัทร ศิลาลอย อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เป็นวิทยากร โครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หลักสูตร CAD / CAM / CNC (หลักสูตรระยะสั้นตามแนวทางอีอีซีโมเดล Type B) โดยมีการจัดอบรมเรื่องการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิต (CAM) และปฏิบัติการเครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC) ระหว่างวันที่ 29-31 พ.ค. พ.ศ. 2567 Undo Center อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 23 จังหวัดกรุงเทพมหานคร