สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 วันศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณะบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมมทร.ตะวันออก พร้อมด้วย ดร.ชนิดา บุพตา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณาจารย์ และบุคลากรในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม เข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เวลา 07.30 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร และเวลา 09.30 น. พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความ จงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา