สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗

      วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ดร.ชนิดา บุพตา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ, อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และอาจารย์กรินทร์ โกสิยานุรักษ์ อาจารย์หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ร่วมตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2567 ณ ห้อง PLC สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม