สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ

   วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก พร้อมด้วย ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ดร.ชนิดา บุพตา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ, คณาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ และคณาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ร่วมต้อนรับท่าน ผศ.ชัชวาลย์  สุขมั่น  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในโอกาสศึกษาดูงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมี อาจารย์วรเมธ ทองตัน อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เป็นวิทยากรและพาเยี่ยมชมศูนย์ ENMEC