สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

กิจกรรมศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก พร้อมด้วย ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.ชนิดา บุพตา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์, อาจารย์ศิริชัย สมแสน ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์, อาจารย์วรเมธ ทองตัน อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และอาจารย์บุญฤทธิ์ ปินตาสี อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ร่วมต้อนรับท่าน ผอ.บัญชา โตครตแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ครูผู้สอนและเนักศึกษา ในโอกาสศึกษาดูงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมี อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เป็นวิทยากรและพาเยี่ยมชมศูนย์ ENMEC