สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การอบรมหลักสูตร การออกแบบและโปรแกรม AGV กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ภายใต้โครงการอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model Type B ปี 2567 (สัปดาห์ ที่ 1)

     วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ผศ.คมกฤช  กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม  การอบรมหลักสูตรการออกแบบและโปรแกรม AGV กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ภายใต้โครงการอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model Type B ปี 2567 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC), นายอรุณ  เจียงศรีเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เครื่องกลและบริการทดสอบ สถาบันไทยเยอรมัน กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดฝึกอบรม ภายใต้การสนับสนุนจาก EEC, ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง Executive Advisor กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ธุรกิจส่วนโลหะ กล่าวเปิดการอบรม, นายพัฒนา ดอนชัย Acting Director กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ธุรกิจส่วนโลหะ กล่าวให้โอกาสแก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้อง ศธ.201 อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567