สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

  วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ศิริชัย สมแสน ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและ         โลจิสติกส์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ ณ พัทลุง อาจารย์ว่าที่ร้อยเอกศุภัทร ศิลาลอย  อาจารย์ศิริวรรณ อ่อนเกตุ และอาจารย์ปาณิธี เรืองศรี ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเฮอ ริเทจ เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยสมาคมเครือข่ายราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและจัดการ (Association of Rajamangala Network of Manufacturing and Management Technology : RNMT) ร่วมกับเจ้าภาพประจำปี 2567 คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายราชมงคลทั่วประเทศอีก 8 แห่ง