สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

มรภ.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 ผศ.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก พร้อมด้วยดร.ชนิดา บุพตา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ดร.สุนทรี แสงศรี, อาจารย์วรเมธ ทองตัน และอาจารย์สมเกียรติ หมายถมกลาง อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ร่วมต้อนรับท่านผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ในโอกาสศึกษาดูงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมี อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เป็นวิทยากรและพาเยี่ยมชมศูนย์ ENMEC