สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

อบรม Visual Components Premium 4.8

       วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโ,ยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมอบรม Visual Components Premium 4.8 ปฏิบัติการ PLC สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และนักศึกษา