สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Card image cap

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรและนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ให้บริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้น แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรและนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ให้บริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้น แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ผู้อบรมรวมทั้งสิ้น 86 คน
ระยะเวลา 18 วัน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพนักศึกษาด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบโรงงานอัตโนมัติ รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบโรงงานอัตโนมัติไปปรับใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายและฝึกปฏิบัติ
-หลักสูตรหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดย อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ
-หลักสูตรระบบโรงงานอัตโนมัติ โดย อาจารย์ทัศพันธุ์ สวรรณทัต และอ.กรินทร์ โกสิยานุรักษ์